Overslaan naar content

We vinden het belangrijk om te laten zien, wat we met jouw gegevens doen. Zie onderstaande ons Privacy Statement.

Privacy Statement

DBS TYRE MANAGEMENT B.V., waaronder vallen: DBS Retail B.V., Fleet Solutions B.V., Free Tyre B.V., Roline B.V. en DBS Online B.V., hoofdkantoor gevestigd en kantoorhoudende te Oud-Beijerland aan de Laurens Janszoon Costerstraat 6b, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  Contactgegevens:  https://www.profile-dbs.nl/  DBS TYRE MANAGEMENT B.V.  Laurens Janszoon Costerstraat 6b  3261 LH Oud-Beijerland    Ester Ottersberg is de Functionaris Gegevensbescherming van DBS TYRE MANAGEMENT B.V. Zij is te bereiken via personeelszaken@dbs.nl. 

Persoonsgegevens die wij verwerken    DBS TYRE MANAGEMENT verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor- en achternaam 

 • Geslacht 

 • Geboortedatum 

 • Geboorteplaats 

 • Adresgegevens 

 • Telefoonnummer 

 • E-mailadres 

 • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring 

 • Gegevens over beschikbaarheid 

 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften 

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via personeelszaken@dbs.nl dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

DBS TYRE MANAGEMENT verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 1. U vacatures te kunnen aanbieden en/of informatie te kunnen verstrekken over onze organisatie en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers; 

 1. Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met de vacante vacatures binnen onze organisatie. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren  DBS TYRE MANAGEMENT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. 

Uw sollicitatiegegevens (CV, werkervaring, opleiding, e.d.) zijn beschikbaar tot een jaar na het laatste contact. U krijgt zowel 6 maanden na het laatste contact als een jaar na het laatste contact een bericht van ons dat u bij ons staat ingeschreven. 

Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, kunt u zichzelf uit schrijven d.m.v. een mail te sturen naar personeelszaken@dbs.nl. U wordt niet meer benaderd door DBS TYRE MANAGEMENT. Na uitschrijving worden uw gegevens definitief verwijderd. 

Delen van persoonsgegevens met derden  DBS TYRE MANAGEMENT kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevens bewerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. 

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken”.   

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Google Analytics 

Alleen indien je hier vooraf toestemming voor hebt gegeven, zal DBS TYRE MANAGEMENT gebruik maken van Google Analytics' cookies. Indien je geen toestemming geeft voor het plaatsen van dergelijke cookies, dan worden deze cookies geblokkeerd. Google Analytics is een webanalyse dienst die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics gebruikt cookies om het gebruik dat gebruikers van de Website maken te kunnen analyseren. Google gebruikt geaggregeerde statistische informatie om DBS TYRE MANAGEMENT inzage te geven in hoe gebruikers de Website gebruiken. Google mag deze informatie uitsluitend aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DBS TYRE MANAGEMENT en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar personeelszaken@dbs.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

DBS TYRE MANAGEMENT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Esther Ottersberg via personeelszaken@dbs.nl

Vragen, opmerkingen of klachten  

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door DBS TYRE MANAGEMENT dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via personeelszaken@dbs.nl. 

Wijzigingen 

DBS TYRE MANAGEMENT kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy statement. Het meest actuele Privacy statement is te allen tijde in te zien op de werken-bij website van DBS TYRE MANAGEMENT. Deze versie is opgesteld in februari 2023.